Polityka prywatności

25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego też wprowadziliśmy niezbędne zmiany w naszej polityce prywatności, aby Państwa dane były przechowywane i przetwarzane zgodnie z nowymi normami przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma Cieślak Grażyna Country z siedzibą w Łuszczów Kolonia 79, 21-010 Łęczna.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz na adres mail info@country-restauracja.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas zapisu na formularzu kontaktowym naszej strony internetowej, lub poprzez przesłanie wiadomości mailowej na nasza pocztę internetową, bądź otrzymaliśmy je od Państwa przy zamawianiu usług w naszej restauracji lub telefonicznie, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej restauracji lub poprzez wiadomość na portalu społecznościowym.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Restaurację Country?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • potrzebujemy Państwa danych, aby realizować zamówienia i działania marketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
 • obsługujemy zgłoszenia, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktujemy się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.


Dodatkowo potrzebujemy Państwa dane, aby wystawiać faktury VAT.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

 • dopasowanie ofert
 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez mail oraz telefon.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 • prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
 • organizowanie programów lojalnościowych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • windykacja należności
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 • organizacji akcji promocyjnych.

  Podane przez Państwa dane możemy poddać profilowaniu – wykorzystamy do tego Państwa miejsce zamieszkania, powiązane z lokalizacjami restauracji położonych w pobliżu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres info@country-restauracja.pl. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Czy muszą Państw podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć zamówioną usługę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, do wystawiania faktur – nazwy firmy, adresu firmy, oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety usługa zamówiona przez Państwa, może nie zostać wykonana.

Wymagamy podania przez Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu mail, abyśmy mogli wysyłać do Państwa:

 • darmowy informacje o naszej ofercie
 • zaproszenia na wydarzenia kulturalne, spotkania, koncerty, akcje promocyjne
 • niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe –można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1.  w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,


• Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane są wyłącznie przesyłane do spółki Payu lub Paypal w celu dokonania transakcji, jeżeli taka zaistniała. Do biura księgowego HASIP ul. Hrubieszowska 20, 20-303 Lublin w celu księgowania faktur, jeżeli takie są wystawiane. Nie udostępniamy Państwa danych innym firmom. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 statystycznych i archiwizacyjnych,

 maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisali się Państwo na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Państwa dane, aż wystąpią Państwo z rezygnacją z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

Możesz otrzymywać dodatkowe informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Zastrzegamy iż Państwa dane są należycie chronione przez nasza Firmę i wszyscy pracownicy przestrzegają polityki prywatności.