Regulamin

Regulamin sprzedaży produktów

§ 1
[Słownik pojęć i postanowienia wstępne]
1. Słownik pojęć:
a) Klient – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Stronę.
b) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
c) Restauracja Country – firma CIEŚLAK GRAŻYNA ” COUNTRY ” z siedzibą w Łuszczów-Kolonia 79, 21-010 Łęczna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7130015877, REGON: 430306105.
d) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
e) Strona – strona internetowa http://www.country-restauracja.pl.
f) Produkt – rzecz/y ruchoma/e przeznaczona/e do sprzedaży poprzez Stronę, na którą Zamówienie składa Klient.
g) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, stanowiące ofertę zawarcia umowy zakupu Produktu/ów.
2. Regulamin określa zasady :
a) składania i realizacji Zamówień,
b) ustalania i uiszczania ceny zakupu,
c) dokonywania płatności przez Klienta,
d) przesyłki,
e) odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,
f) składania reklamacji,
3. Warunkiem dopuszczalności złożenia Zamówienia przez Klienta będącego osobą fizyczną jest ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba Restauracji Country.
§ 2
[Składanie zamówień]
1. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Strony.
2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony ma charakter zawarcia umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia odbioru Produktu/ów przez Klienta.
3. Celem złożenia Zamówienia przez Stronę Klient powinien:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu,
b) zapoznać się z informacjami zawartymi na Stronie oraz dokonać wyboru Produktu/ów,
c) podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres poczty e-mail,
d) dokonać zapłaty za Produkt/y oraz przesyłkę.
4. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:
a) komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
b) system operacyjny Windows, Linux, MacOS,
c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
5. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody Restauracji Country.
7. Restauracja Country ma obowiązek dostarczenia Produktu/ów bez wad. Wady fizyczne i prawne podlegają prawu rękojmi zgodnie z § 6 Regulaminu.
8. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5-7 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Restauracji Country.
9. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:
a) realizacji Zamówienia jedynie w tej części w której Produkt/y są dostępne, w pozostałej części zwracana jest płatność,
lub
b) odstąpienia od umowy.
10. Restauracja Country informuje, iż rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produkt/ów może różnić się od tych prezentowanych na Stronie. Powyższe wynika z faktu, iż sposób odwzorowania kolorów na Stronie zależny jest od używanego przez Klienta urządzenia. Restauracja Country nie gwarantuje iż urządzenie Klienta wiernie odwzoruje rzeczywiste kolory Produktów.
11. Procedura realizacji Zamówienia ze strony Restauracji Country zostaje rozpoczęta wraz z otrzymaniem zapłaty od Klienta.
12. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z Restauracją Country poprzez dane kontaktowe zamieszczone na Stronie.
§ 3
[Płatności i wysyłka]
1. Klient dokonuje płatności poprzez PayU.
2. Klient ma do wyboru następujące formy dostarczenia Produktu/ów:
a) odbiór osobisty w siedzibie Restauracji Country,
b) drogą pocztową/ kurierem wskazanym na Stronie.
3. Restauracja Country nie wysyła Produktów za pobraniem.
4. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie Produktu/ów wraz z kosztami wysyłki najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
5. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
6. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
8. Restauracja Country zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]
1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania Produktu/ów.
2. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu/ów do Restauracji Country. Produkt/y będący/e przedmiotem odstąpienia od umowy powinien/ny być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt/y nie może/ą być: zabrudzone, wyprane, zmodyfikowane, zniszczone ani noszone oraz powinien/y posiadać wszystkie metki i etykiety.
3. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje:
a) w terminie 14 dni od doręczenia zwróconych przez Klienta Produktu/ów do siedziby Restauracji Country, lub
b) w terminie 14 dni od otrzymania przez Restaurację Country formularza odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wysłaniem Produktu/ów do Klienta.
4. Restauracja Country dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego Klienta z którego dokonywane były płatności, lub w inny sposób wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
5. Restauracja Country dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia. W tej sytuacji Klientowi nie jest zwracany koszt dostawy. Restauracja Country zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w części w której dokonany został zwrot w terminie 14 dni od doręczenia do siedziby Restauracji Country zwróconej części Zamówienia. Produkt/y będący/e przedmiotem zwrotu powinien/y być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt/y nie może/ą być: zabrudzone, wyprane, zmodyfikowane, zniszczone ani noszone oraz powinien/y posiadać wszystkie metki i etykiety.
§ 5
[Reklamacje]
1. Każdy Produkt/y otrzymany przez Klienta w wyniku realizacji Zamówienia objęty jest rękojmią za wady fizyczne i prawne.
2. Klient składa Reklamacje na piśmie, dołączając reklamowany Produkt/y oraz pisemny opis wad danego Produktu. Restauracja Country może poprosić Klienta o dodatkowe dane lub dokumenty (w tym dokumenty potwierdzające zapłatę za Zamówienie) celem usprawnienia procedury reklamacyjnej.
3. Restauracja Country rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. W przypadku uznania reklamacji Restauracja Country zobowiązuje się w terminie 14 dni od uznania reklamacji wymienić Produkt/y na wolny/e od wad, chyba że naprawa albo wymiana Produktu/ów byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Strony zwracają sobie to co wzajemnie od siebie otrzymały.
5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu do Restauracji Country. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki.
§ 6
[Ochrona danych osobowych]
1. Wymogiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja Zamówienia może odbywać się jedynie za zgodą Klienta.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji Zamówienia, Klientowi służy prawo do ich wglądu, poprawiania i żądania ich usunięcia. Odpowiedzialność za podanie fałszywych danych osobowych ponosi Klient.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
6. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Country.
§ 7
[Postanowienia końcowe]
1. Umowa między Restauracją Country a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy prawach konsumenta.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Restauracją Country a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).
Lublin, dnia 06.07.2016 r.
Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy).
data złożenia Zamówienia …………………………………………………………………
dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty ………………………………………….
kwota należności …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko Klienta ……………………………………………………………………..
adres …………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miasto ……………………………………………………………………….
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem
rachunku bankowego nr:
Proszę o zwrot kwoty …………………( słownie …………………………………….) przekazem pocztowym
na adres: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych Produktów: l. p nazwa produktu Ilość sztuk
……………………………………………….
data i podpis Klienta

 

Regulamin sprzedażny oferty gastronomicznej Restauracji Country

 

§ 1
[Słownik pojęć i postanowienia wstępne]
1. Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie o:
a) Kliencie – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Stronę.
b) Kodeksie Cywilnym –Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
c) Restauracji Country –firma CIEŚLAK GRAŻYNA ” COUNTRY ” z siedzibą w Łuszczów-Kolonia 79, 21-010 Łęczna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7130015877, REGON: 430306105.
d) Regulaminie – niniejszy regulamin,
e) Stronie – strona internetowa http://www.country-restauracja.pl.
f) Ustawie o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
g) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
h) Zamówienie – zamówienie na usługę złożone przez Klienta będące jednocześnie oświadczeniem woli będącym ofertą zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Restauracją Country na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Regulamin określa zasady:
a) składania i realizacji Zamówień,
b) dokonywania płatności przez Klienta,
c) odstąpienia od umowy i reklamacji,
3. Warunkiem dopuszczalności złożenia Zamówienia przez Klienta będącego osobą fizyczną jest ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
[Opis usługi]
1. Restauracja Country udostępnia do sprzedaży poprzez Stronę trzy propozycje z karty Restauracji Country które Klient, wedle własnego wyboru i ilości może zamówić poprzez Stronę, opłacić i zrealizować w lokalu Restauracji Country mieszczącym się pod adresem: Łuszczów Kolonia 79. 21-010 Łęczna.
2. Klient może zrealizować Zamówienie jedynie w dniach od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach otwarcia lokalu Restauracji Country.
3. Celem złożenia Zamówienia Klient powinien:
a) wejść na Stronę,
b) zapoznać się z treścią Regulaminu,
c) zapoznać się z informacjami zawartymi na Stronie oraz z ofertą Restauracji Country,
d) wypełnić formularz Zamówienia oraz podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty e-mail,
e) dokonać płatności.
4. Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w ust. 3 powyżej Klient otrzyma na adres poczty e-mail wiadomość z potwierdzeniem dokonania Zamówienia, liczbą zamówionych dań oraz terminem do kiedy Klient może Zamówienie zrealizować.
5. Wraz z wiadomością o której mowa w ust. 4 powyżej Klient otrzyma numer zamówienia. Celem realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest udać się osobiście do lokalu Restauracji Country oraz poinformować obsługę o dokonanym Zamówieniu oraz chęci jego realizacji podając jednocześnie numer o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Klient może zrealizować Zamówienie na poszczególne dania w maksymalnym terminie określonym na Stronie. W sytuacji niezrealizowania przez Klienta całości Zamówienia w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, Restauracja Country nie zwraca Klientowi płatności, w części w której nie zrealizował Zamówienia w terminie.
7. Po upływie terminu wskazanego w ust.6 zdanie pierwsze Zamówienie nie jest realizowane.
8. Realizacja Zamówienia odbywa się jedynie w siedzibie lokalu Restauracji Country. Restauracja Country nie gwarantuje dostępności stolików/miejsc w terminie realizacji Zamówienia wybranym przez Klienta, chyba że Klient uzgodni rezerwację stolika drogą telefoniczną.
9. Restauracja Country realizuje usługi na najwyższym poziomie w trosce o satysfakcję Klienta. W ramach realizacji Zamówienia na usługę opisaną w Regulaminie nie są świadczone usługi cateringu oraz dowozu, a dania nie są pakowane „na wynos”.
10. Składanie Zamówień odbywa się jedynie za pośrednictwem Strony i ma charakter zawarcia umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia całkowitej realizacji Zamówienia przez Klienta. Granicznym terminem zawarcia umowy jest termim wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze powyżej.
11. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:
a) komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
b) system operacyjny Windows, Linux, MacOS,
c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
12. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
13. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody Restauracji Country.
14. Jeżeli kiedykolwiek i z jakiegokolwiek powodu Restauracja Country nie będzie mogła zrealizować całości lub części Zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W powyższym przypadku Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:
a) realizacji zamówienia jedynie w tej części w której Restauracja Country może zrealizować zamówienie, w pozostałej części nastąpi zwrot płatności,
lub
b) odstąpienia od umowy.
15. Restauracja Country informuje, że zdjęcia dań umieszczonych na Stronie i będących w ofercie Restauracji Country mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd i kolorystyka dań może różnić się od tych prezentowanych na Stronie.
16. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z Restauracją Country poprzez dane kontaktowe umieszczone na Stronie.

§ 3
[Płatność]
1. Klient dokonuje płatności poprzez PayU.
2. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
3. Ceny widniejące na Stronie zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym daniu w chwili składania Zamówienia.
4. Restauracja Country zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w tym zmiany cen, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 4
[Reklamacje]
1. Klient składa reklamacje poprzez adres e-mail podany na Stronie.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
a) opis nieprawidłowości w realizacji Zamówienia wraz z datą wystąpienia nieprawidłowości,
b) przedmiot Zamówienia,
c) adres e-mail.
3. Reklamacje niezawierające danych określonych w ust. 2 nie będą rozpatrywane. W przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta lub przedmiotu reklamacji Restauracja Country może poprosić Klienta o dodatkowe dane lub dokumenty (w tym dokumenty potwierdzające zapłatę za Zamówienie) celem usprawnienia procedury reklamacyjnej.
4. Wszelkie reklamacje Restauracja Country rozpatruje w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Restauracja Country niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Klient ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy (odstąpienie od części umowy rozumiana jest jako rezygnacja z części zamówionych dań) w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia w przypadku gdy Klient jeszcze nie przystąpił do realizacji Zamówienia w lokalu Restauracji Country.

§ 5
[Ochrona danych osobowych]
1. Wymogiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych określonych w § 2 ust. 3 lit d).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja Zamówienia może odbywać się jedynie za zgodą Klienta.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji Zamówienia, Klientowi służy prawo do ich wglądu , poprawiania i żądania ich usunięcia. Odpowiedzialność za podanie fałszywych danych osobowych ponosi Klient.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
6. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Country.

§ 6
[Postanowienia końcowe]
1. Umowa między Restauracją Country a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
2. Restauracja Country nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewykonania Zamówienia w przypadku gdy wynika to z winy Klienta, np. poprzez brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Klienta lub dokonania płatności w nieprawidłowej wysokości. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek naruszenia przepisów Regulaminu przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy prawach konsumenta.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Restauracją Country a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa
i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).
Lublin, dnia 04.07.2016 r.

 

Regulamin sprzedaży produktów

§ 1
[Słownik pojęć i postanowienia wstępne]
1. Słownik pojęć:
a) Klient – każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Stronę.
b) Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
c) Restauracja Country – firma CIEŚLAK GRAŻYNA ” COUNTRY ” z siedzibą w Łuszczów-Kolonia 79, 21-010 Łęczna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7130015877, REGON: 430306105.
d) Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
e) Strona – strona internetowa http://www.country-restauracja.pl.
f) Produkt – rzecz/y ruchoma/e przeznaczona/e do sprzedaży poprzez Stronę, na którą Zamówienie składa Klient.
g) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Stronę, stanowiące ofertę zawarcia umowy zakupu Produktu/ów.
2. Regulamin określa zasady :
a) składania i realizacji Zamówień,
b) ustalania i uiszczania ceny zakupu,
c) dokonywania płatności przez Klienta,
d) przesyłki,
e) odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,
f) składania reklamacji,
3. Warunkiem dopuszczalności złożenia Zamówienia przez Klienta będącego osobą fizyczną jest ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę, na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Miejscem realizacji Zamówień jest siedziba Restauracji Country.
§ 2
[Składanie zamówień]
1. Składanie Zamówień odbywa się za pośrednictwem Strony.
2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Strony ma charakter zawarcia umowy na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia złożenia Zamówienia do dnia odbioru Produktu/ów przez Klienta.
3. Celem złożenia Zamówienia przez Stronę Klient powinien:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu,
b) zapoznać się z informacjami zawartymi na Stronie oraz dokonać wyboru Produktu/ów,
c) podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, adres poczty e-mail,
d) dokonać zapłaty za Produkt/y oraz przesyłkę.
4. Do korzystania ze Strony oraz składania Zamówień niezbędne są:
a) komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
b) system operacyjny Windows, Linux, MacOS,
c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
5. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Strona oraz jej zawartość chroniona jest prawem autorskim. Zabrania się ingerowania w Stronę bez zgody Restauracji Country.
7. Restauracja Country ma obowiązek dostarczenia Produktu/ów bez wad. Wady fizyczne i prawne podlegają prawu rękojmi zgodnie z § 6 Regulaminu.
8. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5-7 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Restauracji Country.
9. Jeżeli termin realizacji Zamówienia mógłby ulec wydłużeniu Klient jest o tym fakcie informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Zamówienia lub niedostępności części/całości Produktów objętych Zamówieniem Klient ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie:
a) realizacji Zamówienia jedynie w tej części w której Produkt/y są dostępne, w pozostałej części zwracana jest płatność,
lub
b) odstąpienia od umowy.
10. Restauracja Country informuje, iż rzeczywisty wygląd i kolorystyka Produkt/ów może różnić się od tych prezentowanych na Stronie. Powyższe wynika z faktu, iż sposób odwzorowania kolorów na Stronie zależny jest od używanego przez Klienta urządzenia. Restauracja Country nie gwarantuje iż urządzenie Klienta wiernie odwzoruje rzeczywiste kolory Produktów.
11. Procedura realizacji Zamówienia ze strony Restauracji Country zostaje rozpoczęta wraz z otrzymaniem zapłaty od Klienta.
12. Klient ma prawo do bieżącej komunikacji z Restauracją Country poprzez dane kontaktowe zamieszczone na Stronie.
§ 3
[Płatności i wysyłka]
1. Klient dokonuje płatności poprzez PayU.
2. Klient ma do wyboru następujące formy dostarczenia Produktu/ów:
a) odbiór osobisty w siedzibie Restauracji Country,
b) drogą pocztową/ kurierem wskazanym na Stronie.
3. Restauracja Country nie wysyła Produktów za pobraniem.
4. Klient otrzymuje informację o całkowitej cenie Produktu/ów wraz z kosztami wysyłki najpóźniej w chwili złożenia Zamówienia.
5. Ceny Produktów widniejące na Stronie zawierają ustawowy podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
6. Ceną wiążącą dla Klienta składającego Zamówienie jest cena podana na Stronie przy danym Produkcie w chwili składania Zamówienia.
7. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
8. Restauracja Country zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
§ 4
[Prawo odstąpienia od umowy]
1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania Produktu/ów.
2. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu/ów do Restauracji Country. Produkt/y będący/e przedmiotem odstąpienia od umowy powinien/ny być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt/y nie może/ą być: zabrudzone, wyprane, zmodyfikowane, zniszczone ani noszone oraz powinien/y posiadać wszystkie metki i etykiety.
3. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje:
a) w terminie 14 dni od doręczenia zwróconych przez Klienta Produktu/ów do siedziby Restauracji Country, lub
b) w terminie 14 dni od otrzymania przez Restaurację Country formularza odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wysłaniem Produktu/ów do Klienta.
4. Restauracja Country dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego Klienta z którego dokonywane były płatności, lub w inny sposób wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
5. Restauracja Country dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia. W tej sytuacji Klientowi nie jest zwracany koszt dostawy. Restauracja Country zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w części w której dokonany został zwrot w terminie 14 dni od doręczenia do siedziby Restauracji Country zwróconej części Zamówienia. Produkt/y będący/e przedmiotem zwrotu powinien/y być bez wad oraz znamion użytkowania. Produkt/y nie może/ą być: zabrudzone, wyprane, zmodyfikowane, zniszczone ani noszone oraz powinien/y posiadać wszystkie metki i etykiety.
§ 5
[Reklamacje]
1. Każdy Produkt/y otrzymany przez Klienta w wyniku realizacji Zamówienia objęty jest rękojmią za wady fizyczne i prawne.
2. Klient składa Reklamacje na piśmie, dołączając reklamowany Produkt/y oraz pisemny opis wad danego Produktu. Restauracja Country może poprosić Klienta o dodatkowe dane lub dokumenty (w tym dokumenty potwierdzające zapłatę za Zamówienie) celem usprawnienia procedury reklamacyjnej.
3. Restauracja Country rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. W przypadku uznania reklamacji Restauracja Country zobowiązuje się w terminie 14 dni od uznania reklamacji wymienić Produkt/y na wolny/e od wad, chyba że naprawa albo wymiana Produktu/ów byłyby niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów. W tej sytuacji Strony zwracają sobie to co wzajemnie od siebie otrzymały.
5. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu do Restauracji Country. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki.
§ 6
[Ochrona danych osobowych]
1. Wymogiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja Zamówienia może odbywać się jedynie za zgodą Klienta.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji Zamówienia, Klientowi służy prawo do ich wglądu, poprawiania i żądania ich usunięcia. Odpowiedzialność za podanie fałszywych danych osobowych ponosi Klient.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
6. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Country.
§ 7
[Postanowienia końcowe]
1. Umowa między Restauracją Country a Klientem zostaje zawarta według prawa polskiego i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy prawach konsumenta.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Restauracją Country a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
5. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta ( http://www.uokik.gov.pl).
Lublin, dnia 06.07.2016 r.
Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy).
data złożenia Zamówienia …………………………………………………………………
dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty ………………………………………….
kwota należności …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko Klienta ……………………………………………………………………..
adres …………………………………………………………………………………………..
kod pocztowy, miasto ……………………………………………………………………….
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem
rachunku bankowego nr:
Proszę o zwrot kwoty …………………( słownie …………………………………….) przekazem pocztowym
na adres: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych Produktów: l. p nazwa produktu Ilość sztuk
……………………………………………….
data i podpis Klienta